วัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ สำหรับครู และนักเรียนทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการนำแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาการคำนวณอันจะเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ส่วนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนแกนนำ (4 ภาค)

สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 1
  • 22 ธ.ค. 2562
  • โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 รองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ…

สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2
  • 21 ธ.ค. 2562
  • โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2562 รองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ…

สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3
  • 18 ม.ค. 2563
  • โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 รองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ…

สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 4
  • 22 ม.ค. 2563
  • โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้รับมอบหมายจากรองเลขาธิการ…

รายชื่อ โรงเรียนแกนนำ  Download

แบบนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  Download

Office Map